Boroj 30

Poštovani čitatelji,

izašao je 30 broj časopisa e.math. U ovom broju donosimo članke O zlatnom trokutu, Uparena optimizacijska metoda i CS-dekompozicija J-ortogonalnih matrica malog reda.

U članku O zlatnom trokutu autori Mirela Katić Žlepalo i Bojan Kovačić s Tehničkog veleučilišta Zagreb uvode pojam zlatnog trokuta, te prikazuju geometrijske konstrukcije vezane uz zlatni trokut koje se mogu izvesti ravnalom i šestarom. Članak je od posebnog interesa za metodičare matematike. U članku Uparena optimizacijska metoda, autori Luka Borozan, Slobodan Jelić, Domagoj Matijević, Domagoj Ševerdija sa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjela za matematiku daju prikaz metoda gradijentnog i zrcalonog spusta u konveksnoj optimizaciji. Temeljem izloženh osnovnih svojstava metoda autori diskutiraju njihoev prednosti i mane i predlažu uparenu - hibridnu - metodu koja kombinacijom pristupa daje robustniji algoritam. Konačno, u članku CS-dekompozicija J-ortogonalnih matrica malog reda autora Vjeran Harija i Vide Zadelj-Martić prezentira se konstruktivna metoda (kombinacijom elementarnih hiperbolnih rotacija i refleksija) konstrukcije dijagonalizacijske matrice (matrice vlastitih vektora) dane indefinitne hermitske matrice. Također, autori daju prikaz algeberskih tehnika kojima se može analizirati odnos dva potprostora u prostorima s indefinitnom metrikom. Ovi rezultati vrijede općenito, no zbog smanjivanja tehničke zahtijevnosti prezentacije, koje ne bi bitno doprinjele razumijevanju tremeljnih koncepeata, autori daju prikaz ključnih tehnika sa svim detaljima na malim primjerim. Također, kratki diskutiraju veze ovakvog pristupa rješavanju indefinitnog simetričnog problema vlastitih vrijednosti u modernom softveru. Ovaj broj tako daje prikaz tehnika vezanih uz osnovne geometrijska preslikavanja (rotacije i zrcaljenja) iz tri različita kuta. MEtodičkog, optimizacijskom i kuta matrične analize.  

Na kraju, koristim ovu priliku zaželjeti svim čitateljima časopisa sve najbolje u nadolazećoj godini.

Luka Grubišić

Glasnik matematički 51.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(51.2 - prosinac 2016)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_51/vol51no2.html

Andrej Dujella

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 20

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 20, Knjiga 528) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol20.html
te na portalu Hrčak
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13318&lang=hr

Andrej Dujella

glavni urednik časopisa 

29. broj časopisa math.e

Poštovani čitatelji,

izašao je 29 broj časopisa math.e. U ovom pbroju vam donosimo članke Harmonijski brojevi i Euler-Mascheronijeva konstanta u kojem Tomislav Burić sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Lovro Sindičić, student na Prirodoslovno matematičkom fakultetu prezentiraju poveznice između harmonijskih brojeva i Euler-Mascheronijeve konstante. Na vrlo zanimljiv način, autori članka daju pregled svakodnevnih problema u čijem modeliranju se pojavljuju harmonijski brojevi. U članku Upotreba računalnih programa AutoCAD i SketchUp u nastavi nacrtne geometrije autora Kruno Ivić, Mirela Katić Žlepaloi Boris Uremović s Tehničkog veleučilišta Zagreb daju uvod u upotrebu programa 3D modeliranje u rješavanju problema nacrtne geometrije u nastavi na tehničkim studijima. Upute dane u članku mogu poslužiti kao direktni temelj za samostalni rad i eksperiment. U članku Lambda-račun kao osnova funkcijskog programiranja. autora Lovre Rožića, Jana Šnajdera i Mladen Vukovića dan je pregled teoretskih temelja funkcionalnog programiranja. Članak je pisan tako da bude pristupačan studentima diplomskih studija računarstva i matematike na prirodoslovnim i tehničkim fakultetima. U članku su također navedeni i primjeri u programskom jeziku Haskell. Članak ne pretpostavlja predznanje iz logike ili funkcionalnog programiranja, te daje dovoljne smjernice za početak samostalnog rada korištenjem novouvedenih koncepata. 

 

U ime uredništva, želim vam ugodno čitanje, te se zahvaljujem svim autorima članaka.

L. Grubišić

28. broj časopisa mathe.

Poštovani čitatelji,

 

izašao je 28 broj časopisa math.e.

u ovom broju donosimo članke Matematičke osnove AHP metode odlučivanja, autora Martine Benković, Damire Keček i Dušana Mundara sa Sveučilišta Sjever i Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i infomatike. U članku se prezentiraju osnovna svojstva pozitivnih recipročnih matrica i njihovih primjena na formulaciju hijerarhijske metode odlučivanja. Nadalje, dan je osnovni pregled primjena teorije matrica u teoriji odlučivanja. U članku Wavelet (valić) transformacija Marka Hajbe se daje pregled primjena transformacije valića u računarskoj obradi slike. Na kraju, u članku Formule za udaljenost točke do pravca u ravnini, u smislu l^p −udaljenosti, 1 ≤ p ≤  autora Aleksandre Jovičić i Kristiana Sabe daje se pregled problematike računanja udaljenosti točke od pravca u l^p prostorima. Familija normi l^p ima velike primjene u problemima statistike i računarskog vida gdje je potrebno postiči finije lokalno prepoznavanje svojstava slike -- općenito grozda entiteta sadržanih u slici. Na primjer, l^p norme -- za p \ne 2 -- bitno bolje prepoznaju rubove dijelova slike u odnosu na l^2 normu koja ima tendenciju izglađivanja rubova. Općenito, problem udaljenosti točke i pravca u l^p normi vodi na probleme konveksne optimizacije i članak kojega objavljujemo daje dobru intuiciju za problem optimizacije u normiranom prostoru.

Želim vam u ime uredništava uspješnu 2016 godinu i ugodno čitanje novog broja časopisa.

 

Luka Grubišić

Glasnik matematički 50.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(50.2 - prosinac 2015)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_50/vol50no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 19

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti

(Svezak 19, Knjiga 523) je upravo izašao iz tiska.
Elektronska verzija je dostupna na web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol19.html
te na portalu Hrčak
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11705

Časopis je nedavno uključen u baze Scopus te Emerging Sources Citation Index  
(koja je dio Web of Science). Zadnji broj je već indeksiran u Web of Science 

 

Andrej Dujella

glavni urednik časopisa

27. broj časopisa e.math

Dragi čitatelji,

izašao je 27 broj časopisa e.math.

U ovom broju donosimo vam članke vezane uz teoriju grafova, heurističku optimizaciju i genetske algoritme te metodički članak o nastavnom pristupu čunjosječnicama.

U članku Genetski algoritmi i biomorfi, autora Tomislava Droždjeka i Nele Bosner daje se prikaz evolucijskih algoritama kao vrste heurističkih optimizacijskih algoritama koji su projektirani oponašanjem prirodnih procesa (u ovom slučaju procesom evolucije). Istaknimo da je po rječničkoj definiciji heuristički postupak onaj u kojem se znanstveno rješenje traži metodom pokušaja i pogrešaka. U slučaju optimizacije to znači da nećemo rigorozno dokazivati da je pronađeno rješenje (izlaz iz algoritma) optimalno, već ćemo se zadovoljiti time da izlaz iz algoritma ima bolja svojstva (mjera kojih je funkcija cilja) od ulaza (početnog stanja) u algoritam. Evolucijski algoritmi su područje istraživanja računarstva, a ovaj članak može služiti kao izvrsna referenca studentima matematike i računarstva za kolegij Umjetna inteligencija.  Pdf verziju članka možete naći na portalu Hrcak.

U članku Petersenov graf, autora Snježane Majstorović i Luke Borasa daje se pregled rezultata vezanih uz Petersonov graf. To je graf s 10 vrhova i 15 bridova koji se pojavljuje kao čest protuprimjer za mnoge probleme u teoriji grafova. Jedno od zanimljivih svojstava Petersonovog grafa je da je to najmanji snark. Istaknimo da je 1946 Danilo Blanuša pronašao dva snarka s 18 vrhova koji su danas poznati kao blanušini snarkovi jedan od kojih je i logo Hrvatskog matematičkog društva.  Pdf verziju članka možete naći na portalu Hrčak.

U članku Različiti nastavno-metodički pristupi čunjosječnicama, Ivančice Mirošević, Nikole Koceić-Bilana i Josipe Jurko dan je pregled različitih metodičkih pristupa uvođenju čunjosječnica u nastavu matematike. Članak stavlja naglasak na metodičku vrijednost geometrijskog pristupa konstrukciji i uvođenju čunjosječnica u nastavi matematike. Trenutna metodička praksa gotovo isključico stavlja nastavak na algebarski pristup, čime se propušta prilika senzibiliziranja učenika za otkrivanje i povezivanje svojstava geometrijskih objekata s pojavama koje ga okružuju (npr. korištenje i značaj krivulja drugog reda u arhitekturi, optici ili astronomiji). Vezano uz primjene svojstava krivulja drugog reda u astronomiji istaknimo i Papus-Boškovićev pristup krivuljama drugog reda i s time povezan pojam numeričkog ekscentriciteta elipse. Pdf verziju članka možete naći na portalu Hrčak.

U ime uredništva želim vam ugodno čitanje.

L. Grubišić
glavni urednik

Dosada prihvačeni članici za Broj 27.

Poštovani čitatelji,

u broju 27 časopisa bit će objavljeni članci:

 

Želim vam ugodno čitanje časopisa,

 

L. Grubišić

 

Glasnik matematički 50.1

Novi broj časopisa Glasnik matematički
(50.1 - lipanj 2015)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_50/vol50no1.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)