21. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i prvi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

U članku Od koenigsberških mostova do kineskog poštara autori Anka Golemac, Ana Mimica i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu daju kratak osvrt na povijest teorije grafova i u tom kontekstu govore o rješavanju Problema kineskog poštara, kao jednog o najpoznatijih problema kombinatorne optimizacije.

U članku Problem ispunjivosti logičke formule (SAT) bivši studenti PMF-Matematičkog odsjeka Matej Mihelčić i Tihomir Lolić daju prikaz problema ispunjivosti formule logike sudova (SAT) te daju neke osnovne rezultate vezane uz algoritamski pristup navedenom problemu.

U članku Pascalov trokut za t-dizajne autori Anka Golemac, Danijela Šarac i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu objašnjavaju pojam presječnih brojeva t-dizajna te izvode rekurziju kojom se presječni brojevi mogu rasporediti u trokutastu formu koja je analogna Pascalovom trokutu za binomne koeficijente.

U članku Trisekcija kuta autor Marko Srebačić, student na PMF-Matematičkom odsjeku daje povijesni prikaz problema trisekcije kuta.

 

Verzija članaka koje su pogodne za tiskanje, možete preuzeti na portalu hrčak

 


Glavni urednik:

 

Luka Grubišić

Share this