Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
27.11.2017 - 15:00 - 16:30

U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak
27. studenog 2017. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Robert Manger održat
će predavanje pod naslovom:

"Algebarski okvir za robusne varijante problema putova u grafu (treći dio)".

Sažetak: Rad se bavi problemima putova u grafu i robusnom optimizacijom.
Pokazujemo da se poznati algebarski okvir za probleme putova može proširiti
tako da obuhvati i robusne varijante istih problema. Preciznije, pokazujemo
da se robusni problemi putova mogu interpretirati kao posebni slučajevi
istog apstraktnog algebarskog problema kao i konvencionalni (ne-robusni)
problemi putova. Svaki problem (bilo konvencionalni bilo robusni) opisan je
drukčijom algebrom putova, dakle drukčijim primjerkom iste apstraktne
algebarske strukture. Pritom algebre za robusne probleme imaju složeniju
građu te u sebi sadrže algebre za konvencionalne probleme kao svoje sastavne
dijelove. Zahvaljujući ovakvom algebarskom okviru, robusni problemi mogu se
rješavati istim općenitim (apstraktnim) algoritmima kao i konvencionalni
problemi. Rješenja zadanog primjerka robusnog problema izražavaju se kao
skup vektora efikasnih u Pareto smislu. U trećem dijelu predavanja predlažu
se algebarske funkcije za rangiranje, koje se mogu primijeniti na skupove
vektora te predstavljaju generalizaciju tzv. "min-max" odnosno "min-max
regret" kriterija iz robusne optimizacije.

Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Robert Manger

Share this