Topološka semantika logika dokazivosti

 

 

Luka Mikec i Tin Perkov

 

Sažetak
Modalna logika obuhvaća široku familiju formalnih jezika i sistema s brojnim primjenama u računarstvu, lingvistici, filozofiji, teoriji informacija itd. Modalna logika ima iznenađujuće jednostavnu sintaksu i relacijsku semantiku koja se gotovo bez modifikacija uklapa u prividno vrlo različite primjene. U ovom članku1 fokusiramo se na primjenu modalne logike koja je od možda najvećeg interesa za matematičare: formalizaciju Gödelovog2 predikata dokazivosti, ključnog pojma Gödelovih teorema nepotpunosti. Uobičajenim matematičkim postupkom apstrakcije, ključna svojstava predikata dokazivosti proglašena su aksiomima i polazeći od njih izgrađen je logički sistem. Uz standardnu relacijsku semantiku, topološka semantika također se pokazuje pogodnom, pa i nužnom za jedno proširenje logike dokazivosti koje razmatramo na kraju članka.

1Modalna logika


1.1Sintaksa i intendirana interpretacija

Modalna logika motivirana je potrebom da se formalizira nužnost i mogućnost, znanje i vjerovanje, dokazivost i mnoga druga svojstva koja se mogu smatrati operatorima na logičkim sudovima.3 Stroga izgradnja logičkog sustava, pa tako i modalne logike, podrazumijeva definiranje sintakse (jezik, izvod, dokaz, teorem) i semantike (model, istinitost, valjanost), te dokazivanje teorema adekvatnosti i potpunosti kao veze sintakse i semantike. U nastavku pretpostavljamo da su ovi pojmovi poznati iz logike sudova i logike prvog reda. Detalji se po potrebi mogu pronaći u svakom početnom udžbeniku matematičke logike, npr. [12].

U ovom članku razmatramo samo propozicionalne modalne logike. Najprije ćemo definirati alfabet osnovne modalne logike.

Alfabet osnovne modalne logike je proširenje alfabeta logike sudova simbolom \Box, tj. skup simbola koji sadrži:

\bullet prebrojivo mnogo propozicionalnih varijabli, koje označavamo p,q i sl.
\bullet logičke veznike \neg,\wedge,\vee,\to,\leftrightarrow
\bullet logičke konstante \top,\bot
\bullet \Box, koji zovemo modalni operator.


Formule modalne logike definiraju se rekurzivno:

\bullet propozicionalne varijable i logičke konstante su formule
\bullet ako su A i B formule, onda su \neg A, A\wedge B, A\vee B, A\to B, A\leftrightarrow B, \Box A također formule.


Definiramo dualni modalni operator \Diamond A kao pokratu za \neg\Box\neg A.

Napomena 1. Formulu oblika \Box A čitamo “nužno je A”, “agent4 zna A”, “dokazivo je A” i slično, ovisno o interpretaciji. Postavlja se pitanje za koje formule očekujemo da uvijek vrijede. Npr. ako formulu \Box A\to A čitamo kao “ako agent zna A, onda vrijedi A”, složit ćemo se da je to u skladu sa značenjem glagola “znati” u prirodnom jeziku. No, to nije slučaj ako \Box interpretiramo kao vjerovanje. Čitatelj može razmisliti i o sljedećim primjerima:
\bullet \Box A\to\Box\Box A
\bullet \Diamond A\to\Box\Diamond A
\bullet \Box(A\to B)\to(\Box A\to\Box B)
Formulu oblika \Diamond A često čitamo kao “ moguće je A” (“ nije nužno \neg A”).

Napomena 2. Očigledni pravci generalizacije modalne logike su jezici s više modalnih operatora (npr. za modeliranje sistema s više agenata; još jedan primjer je u posljednjoj točki ovog članka), kao i višemjesni modalni operatori (npr. za modeliranje algoritamskih koncepata kao što je relacija “until”: formulu oblika U(A,B), gdje je U dvomjesni modalni operator, čitamo kao “vrijedit će A sve do trenutka u kojem će početi vrijediti B”). Također, mogu se promatrati i modalne logike s kvantifikatorima, no u ovom članku razmatramo samo propozicionalne modalne sisteme.


Formula oblika \Box(A\to B)\to(\Box A\to\Box B), posljednja navedena u napomeni 1, u skladu je s gotovo svim interpretacijama operatora \Box koje se pojavljuju u primjenama, te se stoga uzima kao aksiom osnovnog modalnog sistema, kojeg zovemo sistem K (oznaka je u čast Kripkea5).

Definicija 3. Aksiomi sistema K su sve tautologije logike sudova, ali u proširenom jeziku (npr. \Box A \vee \neg\Box A je tautologija u modalnom jeziku), te svaka formula oblika
\Box(A\to B)\to(\Box A\to\Box B).
Pravila izvoda su modus ponens \displaystyle{\frac{A\quad A\to B}{B}} i generalizacija \displaystyle{\frac{A}{\Box A}}. Kažemo da je formula A teorem sistema K (oznaka: \vdash A) ako je A element najmanjeg skupa formula koji sadrži sve aksiome i zatvoren je na pravila izvoda.


Ovisno o intendiranoj interpretaciji, različiti modalni sistemi dobivaju se dodavanjem jednog ili više drugih aksioma, npr. formula \Box A\to A iz napomene 1. je jedan od aksioma epistemičke logike (u kojoj je \Box interpretiran kao operator znanja).

1.2Relacijska semantika

Za modalnu logiku postoji više vrsta semantike (relacijska, topološka, okolinska, algebarska, ... ). U ovom dijelu članka razmatramo relacijsku semantiku, koja se često naziva i Kripkeova semantika ili semantika mogućih svjetova. Kasnije ćemo upoznati i topološku semantiku.

Definicija 4. Kripkeov okvir (ili samo okvir) je uređeni par (W,R), gdje je W\neq\emptyset skup koji zovemo nosač, a R binarna relacija na W koju zovemo relacija dostiživosti. Elemente nosača zovemo svjetovi ili točke.

(Kripkeov) model je uređena trojka (W,R,V), gdje je (W,R) okvir, a V valuacija, funkcija koja svakoj propozicionalnoj varijabli p pridružuje podskup nosača V(p)\subseteq W.

Pritom kažemo da je formula p istinita u svijetu w\in W i pišemo w\Vdash p ako je w\in V(p). Definicija istinitosti rekurzivno se proširuje na sve formule:
\bullet za svaki svijet w vrijedi w\Vdash\top i w\not\Vdash\bot
\bullet w\Vdash\neg A ako ne vrijedi w\Vdash A
\bullet w\Vdash A\wedge B ako w\Vdash A i w\Vdash B
\bullet w\Vdash\Box A ako za svaki v\in W takav da je wRv vrijedi v\Vdash A.
Kažemo da je formula valjana na okviru (W,R) ako je istinita u svakom svijetu za svaku valuaciju na tom okviru. Pišemo \Vdash A ako je formula A valjana na svakom okviru.


Uočimo da iz definicije slijedi da je w\Vdash\Diamond A ako i samo ako postoji v\in W takav da je wRv i v\Vdash A.

Kripkeove modele možemo zamišljati kao jednostavne usmjerene grafove ako svakoj točki grafa (svijetu modela) x pridružimo neki skup propozicionalnih varijabli p za koje vrijedi x \in V(p).

Primjer 5. Na slici je jedan Kripkeov model. Skup svjetova W je skup \lbrace 0, 1, 2, 3, 4\rbrace. Vrijedi xRy ako i samo postoji strelica iz svijeta x u svijet y. Za svijet x \in W i propozicionalnu varijablu \ell vrijedi x \in V(\ell) ako i samo ako je \ell napisan pokraj x.


Pogledajmo nekoliko primjera istinitih i neistinitih formula u svijetu 0. Vrijedi li 0 \Vdash \Box p? Da, jer su iz svijeta 0 dostižni samo svjetovi 1 i 2, te u oba vrijedi p. U svijetu 1 nije istinito r, a u svijetu 2 nije istinito q. Stoga ne vrijedi 0 \Vdash \Box r niti 0 \Vdash \Box q. No, primijetimo da vrijedi 0 \Vdash \Diamond q te 0 \Vdash \Diamond r.

Ne vrijedi 0 \Vdash \Diamond s (postoji put, ali ne postoji strelica, iz 0 u 3). Ali, vrijedi 0 \Vdash \Diamond \Diamond s. Zatim, iako ne vrijedi 0 \Vdash \Box q, vrijedi 0 \Vdash \Box (q \vee \Diamond q).

Još neki primjeri formula koje su istinite u 0 su \Box(r \to \Diamond\Diamond\Box s), \Diamond\Diamond\Diamond\Diamond s i \Box(\Diamond q \to \Diamond s). Primijetite petlju na slici. Ona je bitna za istinitost prvih dviju navedenih formula.

Neke formule koje nisu istinite u svijetu 0 su primjerice sljedeće: \Box(\Box q \to q) \to \Box q, \neg q \to \Box \Diamond \neg q i \Diamond \Diamond s \to \Diamond s.


Na internetu postoje stranice na kojima je moguće konstruirati primjere Kripkeovih modela i ispitivati istinitost formula. Jedna takva stranica je na adresi http://rkirsling.github.io/modallogic/.

Sada smo modalnim formulama dali matematičko značenje, pa možemo o ranije spomenutim primjerima formula razmišljati na precizniji način.

Primjer 6. Svaka formula oblika \Box A\to A je valjana na okviru (W,R) ako i samo ako je R refleksivna relacija.

Zaista, neka je R refleksivna i w\in W takav da je w\Vdash\Box A. To znači v\Vdash A za sve v takve da je wRv. No zbog refleksivnosti relacije R vrijedi wRw, pa je posebno w\Vdash A. Iz w\Vdash\Box A zaključili smo w\Vdash A, što po semantici logičkog veznika \to povlači w\Vdash\Box A\to A.

Obratno, neka je svaka formula oblika \Box A\to A valjana na okviru (W,R). Pretpostavimo da R nije refleksivna, tj. postoji w\in W takav da ne vrijedi wRw. Neka je V valuacija takva da je V(p)=W\setminus\lbrace w\rbrace. Lako se vidi da tada vrijedi w\Vdash\Box p, ali ne w\Vdash p, dakle u w nije istinita \Box p\to p, što je u kontradikciji s pretpostavkom.


Iz prethodnog primjera slijedi da okviri za epistemičku logiku, u kojoj su formule oblika \Box A\to A aksiomi, nužno imaju refleksivnu relaciju dostiživosti.

Zadatak 7. Neka je (W,R) okvir. Slično kao u prethodnom primjeru, dokažite:
\bullet \Box A\to \Box\Box A je valjana na (W,R) ako i samo ako je R tranzitivna
\bullet \Diamond A\to\Box\Diamond A je valjana na (W,R) ako i samo ako R ima sljedeće svojstvo: za sve w,v,u\in W, ako je wRv i wRu, onda je vRu
\bullet \Box(A\to B)\to(\Box A\to\Box B) je valjana na svakom okviru.


Općenito, nužni i dovoljni uvjeti da se neko svojstvo relacije može definirati modalnom formulom dani su poznatim Goldblatt–Thomasonovim teoremom (detalji se mogu vidjeti npr. u knjizi [2]).

Za sistem K vrijedi teorem adekvatnosti i potpunosti u odnosu na relacijsku semantiku, tj. za svaku formulu A vrijedi: \vdash A ako i samo ako \Vdash A. Adekvatnost slijedi iz prethodnog zadatka, dok dokaz potpunosti nadilazi okvire ovog članka. Spomenimo, također bez dokaza, da za modalni sistem dobiven dodavanjem aksioma \Box A\to A sistemu K vrijedi adekvatnost i potpunost u odnosu na klasu svih okvira čija je relacija dostižnosti refleksivna. Analogni rezultati vrijede i za ostale spomenute formule, ali i mnoge druge (v. npr. [6]).

2Logika dokazivosti – sistem GL

2.1Sintaksa i aritmetička interpretacija

Sistem GL (Gödel, Löb6) proširenje je osnovnog modalnog sistema K svim formulama oblika \Box(\Box A \to A) \to \Box A kao aksiomima. Shema formula \Box(\Box A \to A) \to \Box A naziva se Löbovim aksiomom i označava s L. Uvodimo oznaku \vdash_{GL}A za modalnu formulu A koja je teorem sistema GL.

Sada ćemo reći nešto o tome što predstavljaju teoremi sistema GL. Radi se o određenoj vezi s Peanovom aritmetikom i drugim formalnim teorijama aritmetike. Peanova aritmetika je jedna teorija prvog reda (v. [12]).

Pišemo \vdash_{PA}A ako je A teorem Peanove aritmetike. Predikat dokazivosti Peanove aritmetike je formula Pr(n) čije je neformalno značenje “broj n je kod nekog teorema Peanove aritmetike”.

Prostor nam ne dopušta da pobliže obrazložimo postupak kodiranja koji omogućuje da se dokazivost formula Peanove aritmetike izrazi u samoj Peanovoj aritmetici. Detalji ove konstrukcije mogu se vidjeti u knjizi [9], ili u sažetoj skripti te knjige namijenjenoj studentima7.

Jednom kad smo konstruirali predikat dokazivosti ili se već nekako uvjerili da on postoji, prirodno je pitati se koja su njegova svojstva. Ako je A neka formula Peanove aritmetike, s \ulcorner A \urcorner ćemo označavati njezin kod.

Podsjetimo da je rečenica bilo koja zatvorena formula prvog reda, tj. formula čije su sve varijable u dosegu kvantifikatora. Jedno prirodno pitanje koje bi nas moglo zanimati jest je li formula Pr(\ulcorner A \urcorner) \to A (“ako je A dokaziva, onda vrijedi A”) teorem aritmetike za svaku rečenicu A. Poznati Löbov teorem za Peanovu aritmetiku kaže da je za danu rečenicu A, formula Pr(\ulcorner A \urcorner) \to A dokaziva jedino ako je već i sama formula A dokaziva. Uočimo da to zapravo govori o slabosti Peanove aritmetike. Löbov teorem je tvrdnja koja govori o Peanovoj aritmetici. No, dokaz tvrdnje tog teorema moguće je provesti i unutar same Peanove aritmetike. Pritom je tvrdnja Löbovog teorema formalizirana sljedećom formulom:

Pr(\ulcorner Pr(\ulcorner A \urcorner) \to A\urcorner) \to Pr(\ulcorner A \urcorner).

Primijetimo da je ova formula sintaktički nalik shemi aksioma L sistema GL.

Sada ćemo precizirati vezu logike dokazivosti i aritmetike.

Definicija 8. Aritmetička interpretacija sistema GL je svaka funkcija * sa skupa svih modalnih formula u skup rečenica Peanove aritmetike sa sljedećim svojstvima:
\bullet svakoj propozicionalnoj varijabli p pridružena je proizvoljna rečenica p^{*};
\bullet funkcija ^{*} komutira s logičkim veznicima (npr. (A \wedge B)^{*} = A^{*} \wedge B^{*});
\bullet za svaku modalnu formulu A vrijedi (\Box A)^{*} = Pr(\ulcorner A^{*} \urcorner).


Solovayev8 prvi teorem govori o aritmetičkoj potpunosti sistema GL.

Teorem 9.[Solovay, 1976] Neka je A proizvoljna modalna formula. Tada vrijedi \vdash_{GL}A ako i samo ako je \vdash_{PA}A^{*} za sve aritmetičke interpretacije ^{*}.


Solovayev teorem nam govori da je, u određenom smislu, sve što Peanova aritmetika može reći o predikatu dokazivosti sadržano u teoriji \textbf{GL}. Vidimo da je njezin aksiom L upravo formalizacija Löbovog teorema. Izrečena veza je vrijedan rezultat jer Peanova aritmetika ima svojstvo neodlučivosti. Neodlučivost teorije je svojstvo da ne postoji algoritam koji će za danu formulu u konačno mnogo koraka ispravno reći je li ona teorem. S druge strane, \textbf{GL} je odlučiva teorija. U idućem ćemo poglavlju napomenuti kako bi izgledao algoritam koji određuje je li dana formula teorem sistema \textbf{GL}. Dakle, kroz sistem \textbf{GL} možemo na jednostavan način, štoviše potpuno mehanički, odgovoriti na preostala pitanja poput ranijeg (negativno odgovorenog) “je li Pr(\ulcorner A \urcorner) \to A teorem aritmetike za svaku rečenicu A?”

2.2Relacijska semantika

Ranije smo spomenuli da za sistem K proširen novom shemom aksioma \Box A \to A vrijede teoremi adekvatnosti i potpunosti u odnosu na klasu svih okvira kod kojih je relacija dostiživosti refleksivna. Sličan rezultat vrijedi za sistem GL.

Zadatak 10. Neka je (W,R) okvir. Kažemo da je relacija R inverzno dobro fundirana ako ne postoji niz svjetova (w_{i})_{i \in \mathbb{N}} takav da vrijedi w_{0} R w_{1} R w_{2}\dots

Dokažite: ako je R tranzitivna i inverzno dobro fundirana, onda je Löbov aksiom valjan na (W,R).


Napominjemo da vrijedi i obrat, koji je nešto teže dokazati, no zainteresiraniji čitatelj može pokušati. No, već i lakši smjer dovoljan je za ključni dio dokaza teorema adekvatnosti za sistem GL, tj. da za svaki formulu A vrijedi: ako je \vdash_{GL}A, onda je A valjana na svakom tranzitivnom i inverzno dobro fundiranom okviru. Vrijedi i obrat, tj. teorem potpunosti, čiji dokaz je, kao što je to i obično slučaj u logici, bitno složeniji. Može se pronaći npr. u knjigama [3] i [10].

Primijetimo da su konačna (tranzitivna) stabla poseban slučaj tranzitivnih inverzno dobro fundiranih relacijskih struktura. Stoga je klasa konačnih tranzitivnih stabala adekvatna za GL. No, vrijedi i potpunost.

Teorem 11. Neka je A proizvoljna modalna formula koja nije teorem sistema GL. Tada postoji konačno stablo (W, R), valuacija V i svijet w \in W tako da vrijedi w \nVdash A.

Ovo je vrlo značajan teorem. Prvo, on se na esencijalan način koristi u Solovayevu teoremu aritmetičke potpunosti. Drugo, on nam daje algoritam provjere je li neka formula A teorem sistema GL. Naprosto simultano prolazimo svim dokazima teorema sustava GL (npr. leksikografski od kraćih ka duljima), i svim konačnim stablima i njihovim valuacijama. Prije ili kasnije će se dogoditi nešto od sljedećeg:

\bullet pronaći ćemo dokaz formule A;
\bullet pronaći ćemo model u čijem je nekom svijetu istinita formula A.2.3Topološka semantika

Sada želimo izgraditi još jednu semantiku za sistem GL. Ovoga puta kao temeljnu strukturu ne želimo koristiti okvire već topološke prostore. Naime, u posljednjem dijelu članka promatrat ćemo sistem u kojem nije moguće (na zadovoljavajuć način) definirati relacijsku semantiku, pa moramo posegnuti za topološkom. No, prije toga će nam sistem GL poslužiti kao jednostavniji primjer na kojem ćemo upoznati taj tip semantike. U nastavku pretpostavljamo poznavanje osnovnih pojmova topologije, kao što su topološki prostor, baza, uređajna topologija, gomilište, diskretna topologija i sl. Ako je čitatelju potreban podsjetnik, sve potrebne definicije mogu se pronaći npr. u [11].

Neka je (X,\mathcal{T}) topološki prostor. Na njemu možemo definirati model na posve analogan način kao i na okviru. Ono što trebamo promijeniti je definicija istinitosti za formule oblika \Box A. Naime, u topološkom prostoru više nemamo relaciju dostižnosti.

Definicija 12. Topološki model je uređena trojka (X,\mathcal{T},V), gdje je (X,\mathcal{T}) topološki prostor, a V valuacija, funkcija koja svakoj propozicionalnoj varijabli p pridružuje V(p)\subseteq X.

Istinitost modalnih formula u točki x\in X definira se rekurzivno, pri čemu su slučajevi propozicionalnih varijabli, logičkih konstanti i formula dobivenih primjenom logičkih veznika isti kao kod relacijske semantike, te se definira x\Vdash\Box A ako postoji U\in\mathcal{T} takav da je x\in U i za sve y\in U takve da je y\neq x vrijedi y\Vdash A.

Kažemo da je formula valjana na topološkom prostoru (X,\mathcal{T}) ako je istinita u svakoj točki svakog topološkog modela (X,\mathcal{T}, V).


Uočimo da je x\Vdash\Diamond A ako i samo ako za svaki U\in\mathcal{T} takav da je x\in U postoji y\in U takav da je y\neq x i y\Vdash A. Drugim riječima, x\Vdash\Diamond A ekvivalentno je s činjenicom da je x gomilište skupa \lbrace y\in X:y\Vdash A\rbrace.

Kažemo da je topološki prostor (X,\mathcal{T}) raspršen ako svaki neprazan podskup S\subseteq X ima izoliranu točku, tj. postoji točka s \in S i neka njena okolina O\in\mathcal{T} tako da vrijedi S \cap O = \lbrace s \rbrace.

Primjer 13. Trivijalni primjer raspršenog prostora je diskretni topološki prostor. Netrivijalni primjer je (\alpha,\mathcal{T}), gdje je \alpha ordinal, a \mathcal{T} uređajna topologija. Naime, svaki S\subseteq\alpha je dobro uređen, pa ima najmanji element \min S. On je izolirana točka, jer \left[0,\min S+1\right\gt \in\mathcal{T} siječe S samo u \min S.

Propozicija 14. Formula \Box(\Box A\to A)\to\Box A je valjana na topološkom prostoru (X,\mathcal{T}) ako i samo ako je on raspršen.

Propozicija se dokazuje raspisivanjem definicija, na sličan način kao 6.

Adekvatnost i potpunost sistema GL u odnosu na klasu svih raspršenih topoloških prostora dokazao je Esakia9 1981. Iako je sam teorem dobro poznat, njegov dokaz je, koliko nam je poznato, objavljen samo u publikaciji [4] i nije nam dostupan. Međutim, za pretpostaviti je da je Esakijin dokaz sličan ovdje navedenom.

Uvedimo jednu oznaku. Neka je dan okvir (X, R). Za točku x \in X označimo s R[x] skup \lbrace y \in X \ | \ xRy \rbrace.

Propozicija 15. Neka je R tranzitivna i inverzno dobro fundirana relacija na skupu X. Označimo B = \lbrace R[x] \cup \lbrace x\rbrace \ | \ x \in X \rbrace. Tada je familija B baza za neku topologiju \mathcal{T}. Štoviše, (X, \mathcal{T}) je raspršen prostor.

Prethodna propozicija ima jednostavan dokaz (v. [8]).

U dokazu idućeg teorema ćemo s \Vdash_{R} označavati istinitost u Kripkeovom modelu, a s \Vdash_{T} istinitost u topološkom modelu.

Teorem 16.[topološka potpunost] Neka je F formula koja je valjana na svim raspršenim topološkim prostorima. Tada vrijedi \vdash_{GL}F.

Dokaz. Neka vrijedi \nvdash_{\textbf{}}{GL} F. Tada (zbog potpunosti u odnosu na relacijsku semantiku – vidjeti teorem 11) postoji model (W, R, V) takav da je R tranzitivna i inverzno dobro fundirana, te točka w \in W takva da vrijedi w \nVdash_{R} F.

Neka je topologija \mathcal{T} generirana familijom B sljedećeg oblika:
B = \lbrace \lbrace x\rbrace \cup R[x] \ | \ x \in W \rbrace .
Tada iz prethodne propozicije proizlazi da je prostor (W, \mathcal{T}) raspršen, a familija B čini bazu za \mathcal{T}.

Promotrimo topološki model (W, \mathcal{T},V) s istim nosačem i valuacijom kao (W,R,V). Dokažimo da za sve formule G i točke x \in W vrijedi:
x \Vdash_{R} G \text{ ako i samo ako } x \Vdash_{T} G.
Tvrdnju dokazujemo indukcijom po složenosti formule G. Jasno je da tvrdnja vrijedi za bazu, te korak indukcije za slučaj logičkih veznika. Promotrimo korak indukcije za slučaj G = \square H. Neka je x \in W proizvoljna točka.

Neka vrijedi x \Vdash_{R} G. Dakle, za sve točke y \in R[x] vrijedi y \Vdash_{R} H. Kako je H manje složenosti od G, po pretpostavci indukcije za sve točke y \in R[x] vrijedi y \Vdash_{T} H. Kratko pišemo R[x] \Vdash_{T} H. No iz definicije baze B slijedi da je \lbrace x\rbrace \cup R[x] okolina točke x, pa po definiciji istinitosti u točki topološkog modela slijedi x \Vdash_{T} G. Slično se dokazuje i obrat.

Sada iz ranije dokazane činjenice w\nVdash_{R} F i upravo dokazane tvrdnje slijedi w \nVdash_{T} F.
\ \blacksquare


Teoremi adekvatnosti i potpunosti za GL u odnosu na topološku semantiku ponekad se formuliraju tako da se kaže da je “GL logika raspršenih prostora”. Semantike modalnih logika nam olakšavaju analizu njihovih svojstava. Primjerice, puno je lakše semantički argumentirati da neka formula nije teorem dane modalne logike. No veza je dvosmjerna. Primjerice, dobro je poznato da su formule oblika \Diamond \Diamond A \to \Diamond A teoremi sustava GL. No iz činjenice da je “GL logika raspršenih prostora” odmah slijedi da je za svaki raspršen prostor (X, \mathcal{T}) i njegov podskup S \subseteq X, skup gomilišta skupa gomilišta od S podskup skupa gomilišta od S.

3Polimodalna logika dokazivosti – GLP

Vidjeli smo vezu između GL i raspršenih prostora. No, vidjeli smo i da za GL imamo jednostavnu relacijsku semantiku. Važnost se topološkog pristupa vidi tek u proširenjima sistema GL.

3.1Uvod

Sistem GLP uveo je Japaridze10 1986. Radi se o proširenju sistema GL s prebrojivo mnogo modalnih operatora [n] indeksiranih prirodnim brojevima.11 Formule sistema GLP se definiraju rekurzivno, slično kao formule sistema GL. Naglasimo samo dio definicije koji se odnosi na nove modalne operatore: ako je A formula, onda je i [n]A formula (za sve prirodne brojeve n). Slično kao ranije, koristimo pokratu {\left\lt n\right\gt }A za \neg[n]\neg A.

Aksiomi su sve tautologije (u novom jeziku!), te sheme aksioma:

\bullet (K_{n})[n](A\to B)\to([n]A\to[n]B)
\bullet (L_{n})[n]([n]A\to A)\to[n]A
\bullet (P_{n}^{m})[n]A\to[m]A, ako je n\lt m
\bullet (Q_{n}^{m}){\left\lt n\right\gt }A\to[m]{\left\lt n\right\gt }A, ako je n\lt m


Uočimo da prve dvije sheme aksioma sugeriraju da se radi o nizu operatora dokazivosti, dok druge dvije određuju odnos među njima. Pravila izvoda su modus ponens i \displaystyle{\frac{A}{[n]A}}, n\in\mathbb{N}.

Aritmetička interpretacija sistema GLP je svaka funkcija * sa skupa svih formula sistema GLP u skup rečenica Peanove aritmetike sa svojstvima analognim aritmetičkoj interpretaciji sistema GL, pri čemu je [0] interpretiran kao \Box, tj. ([0]A)^{*} = Pr(\ulcorner A^{*}\urcorner), te je ([n]A)^{*} definirana tako da, neformalno govoreći, ima značenje “A^{*} je dokaziva u teoriji proširenoj svim istinitim \Pi_{n} rečenicama”, gdje su \Pi_{n} rečenice one koje sadrže kvantifikatore samo na početku formule i imaju n alternacija kvantifikatora od kojih je prvi \forall. Potrebno je dokazati da je ovako definirani niz predikata dokazivosti moguće formalizirati koristeći kodiranje, no ovdje nećemo ulaziti u detalje.

Aritmetičku adekvatnost i potpunost dokazao je Japaridze u radu [5].

3.2Relacijska semantika?

Okvir za polimodalnu logiku je relacijska struktura s nosačem W\neq\emptyset i indeksiranom familijom relacija dostižnosti pridruženih modalnim operatorima. Istinitost formula definira se za svaki modalni operator analogno kao za \Box u slučaju osnovnog modalnog jezika. Dakle, u slučaju sistema GLP okvir bi bio (W,(R_{n})_{n\in\mathbb{N}}), R_{n}\subseteq W\times W, n\in\mathbb{N}, a iz definicije istinitosti istaknimo samo da se definira w\Vdash[n]A ako za sve u takve da je wR_{n}u vrijedi u\Vdash A.

Analogno sistemu GL, [n]([n]A\to A)\to[n]A je valjana ako i samo ako je R_{n} tranzitivna i inverzno dobro fundirana.

Zadatak 17. Dokažite da vrijedi:
\bullet [n]A\to[n+1]A je valjana na okviru (W,(R_{n})_{n\in\mathbb{N}}) ako i samo ako R_{n+1}\subseteq R_{n}
\bullet {\left\lt n\right\gt }A\to[n+1]{\left\lt n\right\gt }A je valjana na okviru (W,(R_{n})_{n\in\mathbb{N}}) ako i samo ako wR_{n}v i wR_{n+1}u povlači uR_{n}v.

Korolar 18. Ako su na okviru (W,(R_{n})_{n\in\mathbb{N}}) valjani svi aksiomi sistema GLP, onda je R_{n}=\emptyset za svaki n\gt 0.

Dokaz. Pretpostavimo R_{1}\neq\emptyset, tj. postoje w,u tako da je wR_{1}u. No, tada iz prve tvrdnje prethodnog zadatka slijedi wR_{0}u, a onda iz druge tvrdnje uR_{0}u, dakle imamo beskonačan niz uR_{0}uR_{0}u\dots, što je nemoguće jer je R_{0} inverzno dobro fundirana. Dakle, R_{1}=\emptyset, pa iz prve tvrdnje zadatka slijedi tvrdnja.
\ \blacksquare


Dakle, postoji samo trivijalna relacijska semantika za GLP. Stoga koristimo topološku semantiku.

3.3Topološka semantika

Neka je X\neq\emptyset i (X,\mathcal{T}_{n}) topološki prostor, za svaki n\in\mathbb{N}. Uređeni par (X,(\mathcal{T}_{n})_{n\in\mathbb{N}}) zvat ćemo politopološki prostor. Za S\subseteq X, s dS standardno se označava skup gomilišta skupa S. U politopološkom prostoru ćemo s d_{n}S označavati skup gomilišta skupa S s obzirom na topologiju \mathcal{T}_{n}.

Definicija 19. Politopološki model je uređena trojka (X,(\mathcal{T}_{n})_{n\in\mathbb{N}},V), gdje je (X,(\mathcal{T}_{n})_{n\in\mathbb{N}}) politopološki prostor i V valuacija. Istinitost formula definirana je analogno topološkoj semantici sistema GL. Istaknimo samo da se definira x\Vdash[n]A ako postoji U\in\mathcal{T}_{n} takav da je x\in U i za sve y\in U takve da je y\neq x vrijedi y\Vdash A.

Kažemo da je formula valjana na politopološkom prostoru (X,(\mathcal{T}_{n})_{n\in\mathbb{N}}) ako je istinita u svakoj točki svakog politopološkog modela (X,(\mathcal{T}_{n})_{n\in\mathbb{N}},V).


Uočimo da vrijedi x\Vdash{\left\lt n\right\gt }A ako i samo ako je x\in d_{n}\lbrace y\in X:y\Vdash A\rbrace.

Istaknimo teorem adekvatnosti topološke semantike za GLP.

Teorem 20. Neka je (X,(\mathcal{T}_{n})_{n\in\mathbb{N}}) politopološki prostor takav da za svaki n\in\mathbb{N} vrijedi:
(1) (X,\mathcal{T}_{n}) je raspršen topološki prostor
(2) \mathcal{T}_{n}\subseteq\mathcal{T}_{n+1} (tj. \mathcal{T}_{n+1} je finija topologija od \mathcal{T}_{n})
(3) za svaki S\subseteq X vrijedi d_{n}S\in\mathcal{T}_{n+1}
Tada je svaki teorem sistema GLP valjan na (X,(\mathcal{T}_{n})_{n\in\mathbb{N}}).

Dokaz ovog teorema prepuštamo čitatelju (detalji se mogu pronaći i u radu [8]).

Politopološke prostore za koje vrijede pretpostavke prethodnog teorema zovemo GLP-prostori. Potpunost sistema GLP u odnosu na GLP-prostore dokazana je u članku [1]. Detaljnije o dokazu potpunosti govori se i u [8].{00}

Bibliografija
[1] L. Beklemishev, D. Gabelaia: Topological completeness of provability logic GLP, Annals of Pure and Applied Logic 164 (2013) 1201–1223.
[2] P. Blackburn, M. de Rijke, Y. Venema: Modal Logic, Cambridge University Press, 2001.
[3] G. Boolos: The Logic of Provability, Cambridge University Press, 1995.
[4] L. Esakia: Dijagonalne konstrukcije, Löbova formula i Cantorovi raspršeni prostori, u: Istraživanja u logici i semantici, str. 128–-143, Metsniereba, Tbilisi 1981. (na ruskom jeziku)
[5] G. Japaridze: Polimodalna logika dokazivosti, u: Intenzionalne logike i logička sturktura teorija, str. 16–48, Metsniereba, Tbilisi 1988. (na ruskom jeziku)
[6] J. Garson: Modal logic, u: E. N. Zalta (ur.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, 2016. (pristupljeno 16. 2. 2017. na https://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/)
[7] I. Gavran, M. Vuković: Logička analiza hibridnih sustava, Poučak 58 (2014) 4–16.
[8] L. Mikec: Topološka potpunost logika dokazivosti (diplomski rad), Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odsjek, 2016. (pristupljeno 16. 2. 2017. na https://www.math.pmf.unizg.hr/sites/default/files/pictures/mikec-toplosk...)
[9] P. Smith: An Introduction to G"odel's Theorems, Cambridge University Press, 2007.
[10] C. Smorynski: Self–Reference and Modal Logic, Springer, 1985.
[11] Š. Ungar: Opća topologija (materijali za kolegij), Zagreb 2012. (pristupljeno 16. 2. 2017. na https://web.math.pmf.unizg.hr/~ungar/NASTAVA/OT/)
[12] M. Vuković: Matematička logika, Element, Zagreb 2009.
 


 

Share this