Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
29.11.2018 - 12:00 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Luka Borozan: Numeričke metode za rješavanje matrične Riccatijeve jednadžbe
 
koje će se održati 29.11.2018. u 12:15 u predavaonici 104.
 
Sažetak:
U radu se bavimo rješavanjem Riccatijeve jednadžbe C + A^T X + XA - XBX 
= 0 pomoću metoda invarijantnih potprostora, Newtonove metode, matrične 
funkcije predznaka i udvostručavanja. Svakoj od metoda ukratko ćemo 
pokazati teorijsku pozadinu te ćemo ih empirijski usporediti na testnim 
primjerima različitih dimenzija.
 
Tina Bosner
Share this