MATH.E     Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
Broj X
http://web.math.hr/mathe/

Naslov članka

Ime Prezime

Sadržaj:

1. Prvo poglavlje
2. Drugo poglavlje
Literatura


1. Prvo poglavlje

Jedan od prvih članaka u časopisu Math.e napisao je profesor A. Dujella [DU]. Taj je članak postao osnova za formatiranje kasnijih članaka u Math.e. Na primjer, važne definicije i činjenice ističu se u pravokutnicima sa svjetložutom pozadinom.

Prost broj je prirodan broj koji ima točno dva djelitelja.

Više o prostim projevima možete pročitati u članku [WE]. Važne definicije i činjenice iz matematičke analize nalaze se u knjigama [KU][UN]. Članci u časopisima citiraju se na sljedeći način: [LM].

2. Drugo poglavlje

Članci u Math.e objavljuju se u jeziku HTML. Osnovne podatke o HTML-u pročitajte u Wikipediji [WI]. Ovdje vidite nekoliko primjera matematičkih formula složenih u HTML-u: f(x) = sin(xex + √x+1, (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, α < 90°. Slijede dvije numerirane jednadžbe:

2x + 3   =  2 +  4 ,
x - 1 x + 1
(1)  
   
\   x - 1  .
 x + 1
\  x2 + x + 1  = 
   
(2)  

Matrice se također mogu složiti pomoću HTML tablica:

A =   
1  2  3
4  5  6
7  8  9
   .

Sve dosadašnje formule realizirane su bez korištenja slika. Komplicirane formule, koje nije moguće složiti u HTML-u, ubacuju se kao slike:

Komplicirana formula

Kada god je moguće, treba koristiti znakovne simbole i oznake umjesto slika.

Binarni operatori:

&middot;&#9702; &times;&divide;&plusmn;
· ×÷±
&oplus;&and; &or;&cap;&cup;

Binarne relacije:

&lt;&gt;&le; &ge;&#8806;&#8807;
<>
&#8810;&#8811;&ne; &equiv;&asymp;&sim;
&isin;&ni;&sub; &sup;&sube;&supe;
&#8214;&perp; &rArr;&hArr; 

Drugi matematički simboli:

&prime;&Prime; &part;&nabla;&#8710;
&int;&#8748; &#8750;&#8992;&#8993;
&prod;&sum; &radic;&#12296;&#12297;
&fnof;&#1488; &#8467;&#13266;&infin;
ƒא
&forall;&exist; &not;&there4;&hellip;
¬
&ang;&deg; &permil;&#9632;&#9633;
°

Brojevi:

&sup1;&sup2; &sup3;&#8308;&#8319;
¹² ³
&#8321;&#8322; &#8323;&#8324; 
&frac12;&#8531; &#8532;&frac14;&frac34;
½ ¼¾
&#8539;&#8540; &#8541;&#8542; 
&#9312;&#9313; &#9314;&#9315;&#9316;
&#9317;&#9318; &#9319;&#9320;&#9321;
&#9322;&#9323; &#9324;&#9325;&#9326;
&#9327;&#9328; &#9329;&#9330;&#9331;

Strelice:

&larr;&uarr;&rarr; &darr;&harr;
&#8598;&#8599;&#8600; &#8601;&#8597;

Nematematički simboli:

&oslash;&spades; &diams;&hearts;&clubs;
ø
&Oslash;&#9828; &loz;&#9825;&#9831;
Ø
&bull;&amp;&sect; &para;&dagger;
&§
&#9786;&#9792;&#9756; &#9743;&#8481;
&#9787;&#9794;&#9758; &#9742;&#9839;
&#9833;&#9834;&#9835; &#9836;&#9837;
&euro;&#8356;&#8355; &#8470;&trade;

Mala grčka slova:

&alpha;&beta; &gamma;&delta;&epsilon;
αβ γδε
&zeta;&eta; &theta;&iota;&kappa;
ζη θικ
&lambda;&mu; &nu; &xi;&omicron;
λμ νξο
&pi;&rho; &sigma;&sigmaf;&tau;
πρ σςτ
&upsilon;&phi; &chi;&psi;&omega;
υφ χψω

Velika grčka slova:

&Alpha;&Beta; &Gamma;&Delta;&Epsilon;
ΑΒ ΓΔΕ
&Zeta;&Eta; &Theta;&Iota;&Kappa;
ΖΗ ΘΙΚ
&Lambda;&Mu; &Nu;&Xi;&Omicron;
ΛΜ ΝΞΟ
&Pi;&Rho; &Sigma;&Tau;&Upsilon;
ΠΡ ΣΤΥ
&Phi;&Chi; &Psi;&Omega; 
ΦΧ ΨΩ

Iznimno, ako ne postoji određeni simbol ili ga neki od važnijih preglednika ne podržava, može ga se ubaciti kao sliku: -1 nije iz N.

Ovaj članak sa svim potrebnim datotekama dostupan je u kompresiranom formatu: template.zip, template.tar.gz.

Literatura

[DU] A. Dujella, Vigenèreova šifra, Math.e 1 (2004). http://web.math.hr/mathe/vigenere
[KU] S. Kurepa, Matematička analiza 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975.
[LM] Y.-R. Liu i M. R. Murty, Sieve methods in combinatorics, Journal of Combinatorial Theory A 111 (2005), 1-23.
[UN] Š. Ungar, Matematička analiza 3, Sveučilište u Zagrebu, 2004.
[WE] E. W. Weisstein, Prime number. http://mathworld.wolfram.com/PrimeNumber.html
[WI] Wikipedia: The Free Encyclopedia (ožujak 2006.), HTML. http://en.wikipedia.org/wiki/Html

1. Prvo poglavlje
2. Drugo poglavlje
Literatura