Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
 
O  
49. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA REPUBLIKE HRVATSKE
Krk, 2.-5. svibnja 2007. print-verzija
O

Zadaci za 4. razred - A kategorija

 1. Neka je n prirodan broj takav da je n + 1 djeljiv s 24.
  a) Dokažite da broj n ima paran broj djelitelja (uključujući 1 i sam broj n).
  b) Dokažite da je zbroj svih djelitelja broja n djeljiv s 24.

 2. Niz (an) zadan je rekurzivno: a0 = 3, an = 2 + a0·a1· ...·an−1, n ≥ 1.
  a) Dokažite da su svi članovi tog niza u parovima relativno prosti prirodni brojevi.
  b) Odredite a2007.

 3. Zadana je tablica 5×n kojoj je svako polje obojano u crvenu ili plavu boju. Nađite najmanji n za koji se uvijek mogu odabrati tri retka i tri stupca takva da je svih 9 polja u njihovom presjeku iste boje.

 4. Šiljastokutni trokut ABC kome su A1, B1 i C1 polovišta stranica BC, CA i AB upisan je u kružnicu sa središtem u točki O polumjera 1.
  Dokažite da je 1 / |OA1| + 1 / |OB1| + 1 / |OC1| ≥ 6.

O ---O