Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
 
O  
49. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA REPUBLIKE HRVATSKE
Krk, 2.-5. svibnja 2007. print-verzija
O

Zadaci za 3. razred - B kategorija

  1. a) Dokažite da vrijedi tg 3x = tg x · tg(60° + x) · tg(60° − x).
    b) Izračunajte tg 20° · tg 40° · tg 60° · tg 80°.

  2. Ako su u konveksnom četverokutu jednaki zbrojevi kvadrata duljina suprotnih stranica, dokažite da su mu dijagonale okomite.

  3. Trapezu ABCD je opisana i upisana kružnica. Omjer visine trapeza i polumjera opisane kružnice je √ 2/3 . Odredite kutove trapeza.

  4. Pravilni oktaedar je tijelo sastavljeno od dvije pravilne četverostrane piramide sa zajedničkom osnovkom i preostala dva vrha simetrična s obzirom na ravninu te osnovke, takvo da svih 12 bridova imaju jednake duljine.
    Odredite omjer volumena opisane i upisane kugle pravilnom oktaedru.

  5. Dokažite da za sve proste brojeve p > 3 broj p² + 11 ima više od šest različitih prirodnih djelitelja (računajući 1 i samog sebe).

O ---O