Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
 
O  
49. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA REPUBLIKE HRVATSKE
Krk, 2.-5. svibnja 2007. print-verzija
O

Zadaci za 2. razred - B kategorija

 1. Odredite sve trojke uzastopnih neparnih prirodnih brojeva kojima je zbroj kvadrata jednak četveroznamenkastom broju s jednakim znamenkama.

 2. Ako su a, b i c duljine stranica nekog trokuta, dokažite da je funkcija f(x) = b²x² + (b²+c²−a²) x + c² pozitivna za svaki realni x.

 3. Dan je skup parabola y = (k−2) x² − 2kx + k+2, pri čemu je k ≠ 2 realni broj.
  a) Dokažite da tjemena svih tih parabola leže na istom pravcu i odredite njegovu jednadžbu.
  b) Imaju li sve ove parabole zajedničku točku?

 4. Na dijagonalama AC i BD konveksnog četverokuta ABCD izabrane su redom točke M i N tako da je MB || AD i NA || BC.
  Dokažite da je MN || CD.

 5. Dokažite da za pozitivne brojeve a, b, c vrijede nejednakosti:
  a) a² + b² + c² ≥ ab + bc + ca,
  b) (ab+c²)/(a+b) + (bc+a²)/(b+c) + (ca+b²)/(c+a) ≥ a+b+c.

O ---O