Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
  Broj 10

O Vjeran Hari i Vida Zadelj-Martić
Kosinus-sinus dekompozicija ortogonalnih matrica malog reda print-verzija   PDF
O

Sadržaj:

1. Uvod u kosinus-sinus dekompoziciju
2. Singularna dekompozicija matrice reda dva
3. CS dekompozicija ortogonalnih matrica reda 2 i 3
4. CS dekompozicija ortogonalne matrice reda 4
5. Jedna primjena CS dekompozicije
Literatura


1. Uvod u kosinus-sinus dekompoziciju

Realna matrica Q reda n je ortogonalna ako zadovoljava jedan od uvjeta: QτQ =I ili QQτ = I, pri čemu je sa Qτ označena transponirana matrica matrice Q, dok je I jedinična matrica. Može se pokazati da uvjet QτQ = I povlači QQτ = I, a vrijedi i obratno, uvjet QQτ = I povlači QτQ = I. Uvjet QτQ = I zapravo znači da su stupci matrice Q međusobno ortogonalni i da svi imaju jediničnu (duljinu) normu. Zato se kaže da su stupci ortogonalne matrice ortonormirani. Uvjet QQτ = I znači da su retci od Q ortonormirani.

Ortogonalne matrice su vrlo važne u konstrukciji matričnih algoritama jer imaju još neka važna svojstva. Ako pomnožimo proizvoljnu n × m matricu A slijeva s ortogonalnom matricom Q, tada stupci matrice QA imaju redom iste norme kao i stupci matrice A. Čak i više, kutovi između stupaca matrice A ostaju nepromijenjeni pri prelasku na matricu QA. Ista svojstva invarijantnosti vrijede i za retke prizvoljne m × n matrice B pri prelasku na matricu BQ. Konačno, produkt ortogonalnih matrica je opet ortogonalna matrica, inverz ortogonalne matrice je ortogonalna matrica, a i jedinična matrica je ortogonalna.

Kosinus-sinus dekompozicija (kraće, CS dekompozicija ili CSD) ortogonalne matrice Q vezana je uz 2 × 2 particije matrice Q,

Q =   
Q11  Q12
Q21  Q22
   ,
(1)  

pri čemu su Q11 i Q22 kvadratne reda k i n − k, gdje je k između 1 i n − 1. Za takvu particiju CS dekompozicija ima sljedeći oblik

 
Q11  Q12
Q21  Q22
   =   
U11   
   U22
   Θ   
V11   
   V22
   τ ,
(2)  

gdje je

 Θ =   
I  0  0
0  Γ −Σ
0  Σ  Γ
 
 } k
 
  } n − k
      ili      Θ =   
I  0  0
0  Γ −Σ
0  Σ  Γ
 
  } k
  } n − k
 
 ,
(3)  

ovisno o tome je li k ≥ n − k ili je k < n − k. Ako je k = n − k, tada se u prvom ili drugom obliku matrice Θ u relaciji (3) ispušta jedinična matrica.

Pritom su Γ i Σ dijagonalne matrice s nenegativnim dijagonalnim elementima γi i σi za koje vrijedi γ1γ2 ≥ … ≥ 0 i γi2 + σi2 = 1 za sve i. Zbog zadnjeg svojstva, dijagonalni elementi γi poistovjećuju se s kosinusima, a σi sa sinusima nekih kutova, pa odatle i naziv kosinus-sinus dekompozicija ortogonalne matrice. Očito mora vrijediti 0 ≤ σ1 ≤ σ2 ≤ … ≤ 1. Uočimo također da za dijagonalne matrice Γ i Σ vrijedi Γ2 + Σ2 = I. U gornjim relacijama 0 označava nul-matricu odgovarajućeg tipa. Matrice U11 i V11 (U22 i V22) su ortogonalne reda k (reda n − k).

Kako bi izlaganje bilo što jednostavnije, mi ćemo u ovom članku izvesti CS dekompozicije ortogonalnih matrica reda 2, 3 i 4, te pokazati jednu njihovu primjenu. No, prije toga trebamo razviti "alate" koje ćemo koristiti. Jedan od najvažnijih alata je singularna dekompozicija koju ćemo uglavnom koristiti za matrice reda dva.

2. Singularna dekompozicija matrice reda dva

U konstrukciji algoritma za računanje CS dekompozicije ortogonalnih matrica koristi se jedna od najvažnijih matričnih dekompozicija: singularna dekompozicija (engl. singular value decomposition ili kraće SVD). Za naše potrebe, bit će dovoljno znati kako ju izračunati za matrice reda dva.

Neka je A proizvoljna matrica reda dva. Singularna dekompozicija matrice A je svaki rastav oblika

 A =   
a  b
c  d
   = U   
α1   
   α2
   Vτ = UΞVτ ,    α1 ≥ α2 ≥ 0  ,
(4)  

gdje su U i V ortogonalne matrice reda dva. Kako izgledaju ortogonalne matrice reda dva? To su ili rotacije ili reflektori (zrcaljenja) u ravnini, pa proizvoljna ortogonalna matrica W reda dva ima jedan od sljedećih dvaju oblika

 W =   
cos φ  −sin φ
sin φ  cos φ
       ili     W =   
cos φ  sin φ
sin φ  −cos φ
   .

Pritom je φ ∈ [0 , 2π] kut kojim je određena W. Neka je

 x =   
α
β
   = ρ   
cos ψ
sin ψ
   ,    ρ = √α2 + β2

proizvoljni vektor. Tada produkt y = Qx ima u slučaju rotacije oblik

 y =   
cos φ  −sin φ
sin φ   cos φ
   x = ρ   
cos φ cos ψ − sin φ  sin ψ
sin φ cos ψ + cos φ  sin ψ
   = ρ   
cos(φ + ψ)
sin(φ + ψ)
   ,

dok u slučaju reflektora postaje

 y =   
cos φ   sin φ
sin φ  −cos φ
   x = ρ   
cos φ cos ψ + sin φ  sin ψ
sin φ cos ψ − cos φ  sin ψ
   = ρ   
cos(φ − ψ)
sin(φ − ψ)
   .

Uočimo da se vektori x definirani kutem φ/2 ne mijenjaju kad se množe s reflektorom (oni su u "zrcalu").

Sljedeća slika daje geometrijski prikaz ovih transformacija pomoću točaka ravnine. Pritom smo vektoru [α β]τ jednoznačno pridružili točku (α, β) ravnine. Prikazali smo kako se transformiraju vektori [1 0]τ, [0 1]τ i [α β]τ pri množenju s W. Odabrali smo φ = 60°.

W je rotacija W je reflektor

Budući da W ne mijenja normu vektora x, možemo smatrati da je Wx rotirani vektor x. Pritom, ako je W rotacija, onda se svaki x rotira za kut φ. Ako je W reflektor, onda kut rotacije ovisi i o vektoru x (kutu ψ). Stoga nam singularna dekompozicija daje jednostavnu geometrijsku interpretaciju transformacije x |-> Ax = UΞVτ x: prvo se x rotira u vektor Vτ x, zatim se komponente od Vτ x pomnože nenegativnim brojevima α1 i α2, te se dobije vektor ΞVτ x. Konačno, ΞVτ x se rotira matricom U. Budući da množenje s Vτ i U ne mijenja normu vektora, norma od Ax ovisi jedino o singularnim vrijednostima matrice A. Isti zaključak vrijedi i kad je A višeg reda.

Jedan algoritam kako izračunati singularnu dekompoziciju (4), pri čemu su U i V matrice rotacije, opisan je u članku [ZA]. Stoga, kad nam zatreba singularna dekompozicija matrice reda dva, možemo koristiti taj algoritam. Više o singularnoj dekompoziciji može se naći npr. u poznatoj knjizi [GO].

3. CS dekompozicija ortogonalnih matrica reda 2 i 3

CS dekompozicija ortogonalne matrice Q reda 2, koja je definirana kutem φ, ima oblik

 Q =   
±1  0
0  ±1
     
|cos φ|  −|sin φ|
|sin φ|   |cos φ|
     
±1  0
0  ±1
   .

Bez obzira je li Q rotacija ili reflektor, uvijek je moguće odabrati predznake u 1. i 3. matrici na desnoj strani gornje jednakosti tako da relacija vrijedi. Budući da ortogonalna matrica reda jedan ima oblik [1] ili [−1], desna strana u zadnjoj relaciji doista predstavlja CSD od Q.

Neka je sada ortogonalna matrica Q reda 3. Gledajući relacije (1), (2), (3), zaključujemo da CSD za Q ima jedan od oblika,

 Q =   
 Q11    Q12 
 Q21    Q22 
   =   
 U11     0 
   0    ±1 
     
 1    0
 0  cos θ 
     0
 −sin θ
 0  sin θ   cos θ
    
 V11τ     0 
   0    ±1 
        Q11 je reda 2,

ili

 Q =   
 Q11    Q12 
 Q21    Q22 
   =   
 ±1      0 
  0    U22 
     
cos θ    0   −sin θ
    0
  sin θ  
  1    0
  0    cos θ
    
 ±1     0 
   0    V22τ 
        Q11 je reda 1,

pri čemu ±1 znači 1 ili -1.

Promotrimo prvi slučaj, kad je Q11 reda dva. Prvo izračunajmo singularnu dekompoziciju od Q11. Dobijemo ortogonalne matrice 11 i 11, te nenegativne brojeve γ1 i γ2, takve da vrijedi

 Q11 = 11   
γ1  0
0  γ2
   11τ     γ1 ≥ γ2 ≥ 0 .

Pomoću 11 i 11 načinimo ortogonalne matrice

 U =   
11      0
 0  sign(q33)
      i    V =   
11  0
 0  1
    ,

gdje je Q22 = [q33], a sign(q33) je predznak od q33 (1 ili -1). Pomnožimo UτQV i označimo taj umnožak s X. Ako pokažemo da je X = Θ, gdje je Θ oblika kao prva matrica u relaciji (3), dokazali smo da je Q = UΘVτ, CSD matrice Q.

Izračunajmo elemente od X,

 X = UτQV =   
11      0
  0  sign(q33)
   τ   
 Q11    Q12 
 Q21    Q22 
     
11  0
  0  1
   

 =   
 11τ Q1111    11τ Q12 
 sign(q33)Q21       |q33
   =   
 γ1  0
 0  γ2 
   α1
   α2
 β1  β2   |q33
   .

Budući da je X ortogonalna, prva dva stupca, kao i prva dva retka, moraju biti ortogonalna. To nam daje sljedeće relacije

γ1·0 + 0·γ2 + β1β2 = 0,    dakle  β1β2 = 0,
γ1·0 + 0·γ2 + α1α2 = 0,    dakle  α1α2 = 0.

Kad bi bilo γ1 = 0 moralo bi zbog γ1 ≥ γ2 ≥ 0 biti i γ2 = 0. To, zajedno s uvjetom β1β2 = 0 povlači da je ili prvi ili drugi stupac od X sastavljen od samih nula. Budući da se to protivi ortogonalnosti matrice X (svi stupci i svi retci od X su jedinični), mora biti γ1 > 0. Tvrdimo da mora biti γ1 = 1. Zaista, kad bi bilo γ1 < 1, bilo bi zbog γ2 ≤ γ1, γ2 < 1. Kako je |β1| = √1 − γ12, |β2| = √1 − γ22 morali bi β1 i β2 biti različiti od nule, a to je nemoguće jer je β1β2 = 0. Time smo pokazali da je γ1 = 1 i β1 = 0. Također, budući da je |α1| = √1 − γ12, mora biti i α1 = 0. Dakle, ortogonalna matrica X ima oblik

 X =   
1  0    0
0  γ2   α2
0  β2  |q33|
      pa je    
 
γ2   α2
β2  |q33|
 
  ortogonalna.

Stoga je |q33| = γ2 i α2 = −β2. Ako je β2 ≥ 0, X = Θ. Ako je β2 < 0, treba kao U i V uzeti matrice

 U =   
11         0
0  −sign(q33)
      i    V =   
11  0
0  −1
    .

Time je dokaz egzistencije CSD vezane za prvu particiju gotov.

Dokaz za drugu particiju matrice Q vrlo je sličan, pa ćemo ga sažeto prikazati. Prvo izračunamo singularnu dekompoziciju 2×2 podmatrice Q22,

 Q22 = 22   
γ1  0
0  γ2
   22τ ,   γ1 ≥ γ2 ≥ 0 ,

a zatim sagradimo matrice U i V kako slijedi

 U =   
sign(q11)  0
0  22
      i    V =   
1  0
0  22
   ,

gdje je Q11=[q11]. Matrica X=UτQV sada ima oblik

 X =   
|q11|  α1  α2
 β1  γ1   0
 β2   0  γ2
   ,    γ1 ≥ γ2 ≥ 0 .

Istim zaključivanjem, odmah dobijemo γ1 = 1, α1 = 0, β1 = 0, te |q11| = γ2 i β2 = −α2. Ako je β2 ≥ 0, U i V daju X = Θ. Ako je β2 < 0, moramo U i V promijeniti, tako da im promijenimo predznake u svim elementima zadnjih stupaca.

Uočimo da prvi oblik CS rastava ortogonalne matrice Q ima rotacije u istim ravninama kao i rotacije vezane uz Eulerove kutove. Stoga je θ Eulerov kut ako je q33 ≥ 0, jer je |q33| = cos θ ≥ 0 i jer je q33 kosinus Eulerova kuta. Za ostale kutove mogla bi se napraviti analiza, jer matrice U11 i V11 mogu biti i reflektori. Također, u analizi bi se trebalo pretpostaviti da je determinanta od Q jednaka 1.

4. CS dekompozicija ortogonalne matrice reda 4

Za ortogonalnu matricu Q reda 4 postoje tri moguće particije koje daju CS dekompoziciju: kad je Q11 reda 1, 2 i 3. Započnimo razmatranje s najzanimljivijim slučajem kad su obje podmatrice Q11 i Q22 reda dva.

4.1 Q11 je reda dva

Izračunajmo singularne dekompozicije podmatrica Q11 i Q22, Q11 = U11Γ1V11τ, Q22 = U22Γ2V22τ i sagradimo ortogonalne matrice

 U =   
U11   0
0  U22
      i    V =   
V11   0
0  V22
    .
(5)  

Množenjem lako dobijemo

  = UτQV =   
U11τQ11V11  U11τQ12V22
U22τQ21V11  U22τQ22V22
   =   
 Γ1  12
21   Γ2
 

 
γ1  0  a  b
0  γ2  c  d
e  f  γ3  0
g  h  0  γ4
    ,     γ1 ≥ γ2 ≥ 0, 
γ3 ≥ γ4 ≥ 0. 
(6)  

Pritom su γ1 i γ2 singularne vrijednosti od Q11, dok su γ3 i γ4 singularne vrijednosti od Q22. Odatle je proizašlo da je γ1 ≥ γ2 ≥ 0  i  γ3 ≥ γ4 ≥ 0.

Matrica ima jedinične retke i stupce. Stoga je suma kvadrata elemenata svakog retka i svakog stupca jednaka jedan. To nam daje 8 jednadžbi, koje slijede iz oblika (6) matrice , a koje zapisujemo kroz četiri relacije:

γ12 + a2 + b2 =   1  = γ12 + e2 + g2
(7)  

γ22 + c2 + d 2 =   1  = γ22 + f 2 + h2
(8)  

γ32 + a2 + c2 =   1  = γ32 + e2 + f 2
(9)  

γ42 + b2 + d 2 =   1  = γ42 + g2 + h2
(10)  

Budući da je ortogonalna, različiti stupci i retci međusobno su ortogonalni. To nam daje 12 jednadžbi, koje zapisujemo kroz 6 relacija:

ef + gh =   0  = ac + bd
(11)  

γ1a + γ3e =   0  = γ1e + γ3a
(12)  

γ1b + γ4g =   0  = γ1g + γ4b
(13)  

γ2c + γ3 f =   0  = γ2 f + γ3c
(14)  

γ2d + γ4h =   0  = γ2h + γ4d
(15)  

ab + cd =   0  = eg + fh
(16)  

Iz relacija (7) - (10), zbrajanjem prvih i drugih dviju lijevih jednadžbi, slijedi

γ12 + a2 + b2 + γ22 + c2 + d 2  =  2 =  γ32 + a2 + c2 + γ42 + b2 + d 2,

pa je

γ12 + γ22  =  γ32 + γ42.
(17)  

Da bi bila Θ, trebalo bi biti

γ1 = γ3 ≥ 0,   e = −a ≥ 0
γ2 = γ4 ≥ 0,   h = −d ≥ 0
 ,     b = c = f = g = 0.
(18)  

Promotrimo prvo slučaj  1 > γ1 > 0 . Pretpostavimo da je γ1 ≠ γ3. Tada relacija (12) daje

a = −
γ3
γ1
e,   e = −
γ3
γ1
a,   pa je a = 
γ32
γ12
a,   e = 
γ32
γ12
e,   odakle slijedi a = 0, e = 0.

Ako uvrstimo uvjete a = 0 i e = 0 u relaciju (7) i iskoristimo pretpostavku γ1 < 1, dobijemo b2 = 1 − γ12 = g2 > 0, pa je |b| = |g| > 0. Sada relacija (13) povlači

γ4
γ1
 = − 
b
g
 ,   odakle slijedi   γ4 = γ1   i   g = −b.

Sada relacija (11) daje gh = 0 = bd, pa je h = 0 = d. Pogledajmo relacije (8)(9). Vidimo da mora biti: γ22 = 1 − c2 = γ23, pa je γ2 = γ3. Zapravo smo dobili γ4 = γ1γ2 = γ3. Zbog γ3 ≥ γ4, to znači γ4 = γ3. Međutim, to ne može biti, jer bi to značilo γ1 ≥ γ3. Za dobivenu kontradikciju kriva je pretpostavka γ1 ≠ γ3, pa mora biti γ1 = γ3.

Dakle, mora vrijediti γ1 = γ3, pa relacija (17) odmah daje γ2 = γ4. Sada imamo dvije mogućnosti: γ1 = γ2 ili γ1 > γ2.

Pretpostavimo da vrijedi γ1 = γ2. U tom slučaju zapravo vrijedi γ1 = γ2 = γ3 = γ4, pa stavimo γ = γi, za i = 1, 2, 3, 4. Pritom vrijedi 0 < γ < 1. Relacije (12) - (15) povlače: a = −e, b = −g, c = −f, d = −h. S druge strane, oduzimanjem jednadžbe (7) od (10), pa opet (7) od (9), dobivamo a2 = d 2, b2 = c2, tj. |a| = |d| i |b| = |c|. Pretpostavimo da je a ≠ 0. Tada relacije (11)(16) daju dvije mogućnosti: ako je d = a, tada je c = −b i ako je d = −a, tada je c = b. Prema tome može imati jedan od oblika

 =   
γ  0  a  b
0  γ  −b  a
a  b  γ  0
b  −a  0  γ
       ili      =   
γ  0  a  b
0  γ  b  −a
a  −b  γ  0
b  a  0  γ
   .

Da bi vrijedila relacija (18), dovoljno je konstruirati rotaciju R, takvu da vrijedi

R   
a
b
   =   
cos α  sin α
−sin α  cos α
     
a
b
   =   
σ
0
   ,    σ = √a2 + b2,    tan α = 
b
a
 .

Kad se iz tan α izračunaju cos α i sin α, još se izračuna i reflektor

 =   
cos α  sin α
sin α  −cos α
   .

Da bi matrica iz relacije (6) poprimila traženi oblik matrice Θ iz relacije (3), potrebno je u prvom slučaju (d = a i c = −b) zamijeniti matrice U22 i V22 s U22Rτ i V22Rτ, a u drugom slučaju (d = −a i c = b) zamijeniti matrice U22 i V22 s U22τ i V22τ. Provjerite matričnim množenjem da se u oba slučaja dobije matrica

  =    
 γ  0 
 0  γ 
 −σ  0
  0  −σ
 σ  0 
 0  σ 
  γ   0
  0   γ
   .

Promotrimo sada slučaj γ1 > γ2. Kako vrijedi γ1 = γ3 i γ2 = γ4, proučimo prvo slučaj kad je γ2 = γ4 = 0.

Relacije (12), (13)(15) svode se na e = −a, b = 0 = g, c = 0 = f, respektivno. Zato relacije (7) - (10) daju |a| = √1 − γ12 > 0, |d| = |h| = 1.

Dakle je

Q̃ = 
 
 γ1   0 
 0   γ2 
  a   0
  0   d
 −a  0 
 0  h 
  γ1   0
  0   γ2
   
 , (19)  

gdje je d = ±1, h = ±1. Da bi Q̃ postala Θ, potrebno je zamijeniti matrice U22 i V22 s U22J i V22, respektivno, gdje je

J =   
−sign(a)  0
0  sign(h)
   ,      =   
−sign(a)  0
0  −sign(d)
   .

Neka je sada γ2 = γ4 > 0. Relacije (12)(15) kraćenjem s γ1, odnosno γ2, daju e = −a i h = −d. Sada relacije (7)(8) daju |b| = |g| i |c| = | f |. Oduzimanjem jednadžbi u relaciji (7) od onih u relaciji (9) dobivamo |c| = |b|, |g| = | f |.

Dakle, vrijedi: |b| = |c| = | f | = |g|. Sada iz relacije (13) slijedi

b = − 
γ4
γ1
 g    i     g = − 
γ4
γ1
 b,    pa je b = 
γ42
γ12
 b,   odnosno ( 1 − 
γ42
γ12
 ) b = 0.

Dakle b = 0, a to znači i c = f = g = 0. Stoga ima oblik kao u relaciji (19), uz dodatni uvjet h = −d. Da bi postala Θ, potrebno je zamijeniti matrice U22 i V22 s U22J' i V22J', gdje je

J' =   
−sign(a)  0
0  −sign(d)
   .

Preostaje razmotriti slučajeve γ1 = 0 i γ1 = 1.

Neka je  γ1 = 0 . Sada je nužno zbog relacije (17), γ1 = γ2 = γ3 = γ4 = 0. Relacije (7) - (16) pokazuju da su

W1 =   
a  b
c  d
      i    W2 =   
e  f
g  h
 

proizvoljne ortogonalne matrice reda dva. S obzirom da je

 
W1τ  0
0  W2τ
     
0  W1
W2  0
   =   
0  −I
I  0
   = Θ,

bit će potrebno matrice U11 i U22 iz relacije (5) zamijeniti s −U11W1 i U22W2, respektivno.

Konačno, neka je  γ1 = 1 . Iz relacija (7) slijedi a = b = e = g = 0. Pokažimo da je i γ3 = 1. Kad bi bilo γ3 < 1, tada relacija (9) povlači |c| = | f | > 0. Stoga možemo dijeliti s c, pa podijelimo jednadžbe u relaciji (14) s c. Ako su c i f istog predznaka, tada slijedi γ2 + γ3 = 0, pa je γ2 = 0 i γ3 = 0. Zbog γ3 ≥ γ4 odmah slijedi γ4 = 0, a to se protivi relaciji (17). Ako su c i f različitog predznaka, tada relacija (14) daje γ2 = γ3 i f = −c. Sada relacija (17) daje γ4 = 1. Budući da je γ3 < 1, dobili smo γ3 < γ4, a to je nemoguće. Dakle, pretpostavka γ3 < 1 vodi u proturječje, pa mora biti γ3 = 1. No, γ3 = 1 i relacija (9) daje f = c = 0. Također, relacija (17) daje γ2 = γ4. Ortogonalna matrica Q ima oblik

 =   
1  0 
0  γ2 
  0  0
  0  d
 0  0 
 0  h 
  1  0
  0  γ2
   ,    pri čemu je  γ2 ≥ 0.
(20)  

Ako je γ2 > 0, relacija (15) implicira h = −d. Tada Θ nastaje iz ako U22 i V22 iz relacije (5) zamijenimo s U22J'' i V22J'', gdje je

J'' =   
1        0      
0  −sign(d)
   .
(21)  

Ako je γ2 = 0, tada relacija (8) pokazuje da vrijedi |d| = |h| = 1. Sada Θ nastaje iz ako U22 i V22 iz relacije (5) zamijenimo s U22J''' i V22J'', gdje je J'' kao u (21), a

J''' =   
1  0
0  sign(h)
   .

4.2 Q11 je reda jedan

Izračunajmo singularnu dekompoziciju podmatrice Q22, Q22 = U22Γ2V22τ i sagradimo ortogonalne matrice

U =   
sign(q11)  0
0  U22
      i    V =   
1  0
0  V22
   .

Množenjem se dobije

 = Uτ QV =   
|q11|  Q12V22
U22τQ21  U22τQ22V22
   =   
|q11|   12
21   Γ2
 

=     
γ1   a   b   c
e
f
g
  γ2  0  0
  0  γ3  0
  0  0  γ4
  ,      γ1 ≥ 0,
γ2 ≥ γ3 ≥ γ4 ≥ 0.
(22)  

Pritom je γ1 = |q11| jedina singularna vrijednost od Q11, dok su γ2, γ3, γ4 singularne vrijednosti od Q22. Kako izračunati singularnu dekompoziciju matrice reda 3 izlazi iz okvira ovog rada (vidjeti [GO]). Slučajeve kad je Q11 reda 1 i reda 3 ionako nećemo koristiti u primjenama CS dekompozicije u ovom radu.

Ortogonalnost matrice Q daje relacije

γ12 + a2 + b2 + c2 =   1  = γ12 + e2 + f 2 + g2
(23)  

γ22 + a2 =   1  = γ22 + e2
(24)  

γ32 + b2 =   1  = γ32 + f 2
(25)  

γ42 + c2 =   1  = γ42 + g2
(26)  

γ1 e + γ2 a =   0  = γ1 a + γ2 e         

γ1 f + γ3 b =   0  = γ1 b + γ3 f         

γ1 g + γ4 c =   0  = γ1 c + γ4 g
(27)  

ab =   0  = ef
(28)  

ac =   0  = eg
(29)  

bc =   0  = fg
(30)  

Prvo pokažimo da mora biti a = 0. Kad bi bilo a ≠ 0, tada bi zbog relacija (28)(29), moralo vrijediti b =0 = c, a onda bi zbog (25)(26) bilo γ3 = 1 = γ4. Budući da je zbog (24) γ2 = √1 − a2 < 1, dobili bismo kontradikciju s pretpostavkom (22) da je γ2 ≥ γ3 ≥ γ4.

Budući da je a = 0, zbog lijeve jednadžbe u (24) mora biti γ2 = 1, a onda zbog desne jednadžbe e = 0. Relacija (30) pokazuje da mora biti b = 0 ili c = 0.

Zbog relacije γ3 ≥ γ4 i relacija (25)(26), mora svakako biti b = 0.

Ako je i c = 0, tada relacije (25), (26)(23) pokazuju da je  = I4 jedinična matrica reda 4, koja se uklapa u oblik od Θ.

Ako je c ≠ 0, onda je γ1 = √1 − c2 = γ4, pa relacija (27) pokazuje da je g = −c. Tada je

  =   
γ1   0   0   c
 0
 0
c 
  1  0  0
  0  1  0
  0  0  γ1
 

pa još treba osigurati da je −c ≥ 0. To se postiže tako da se zadnji redak i stupac od , odnosno zadnji stupac od U22 i od V22 pomnoži sa −sign(c).

4.3 Q11 je reda tri

Taj slučaj može se svesti na prethodni korištenjem transformacije sličnosti sa specijalnom permutacijom. Ipak, zbog cjelovitosti prikaza i zbog korištenja što manjeg obujma iz teorije matrica, načinit ćemo cjelovitu analizu.

Izračunajmo singularnu dekompoziciju podmatrice Q11, Q11 = U11Γ1V11τ i sagradimo ortogonalne matrice

U =   
U11  0
0  sign(q44)
      i    V =   
V11  0
0  1
   .

Množenjem se dobije

 = UτQV =   
U11τ Q11V11  U11τ Q12
sign(q44)Q21  |q44|
   =   
Γ1  12
21  |q44|
 

=     
γ1  0  0
0  γ2  0
0  0  γ3
  a
  b
  c
e    f    g  γ4
   ,      γ1 ≥ γ2 ≥ γ3 ≥ 0,
γ4 ≥ 0.
(31)  

Pritom je γ4 = |q44| jedina singularna vrijednost od Q22, dok su γ1, γ2 i γ3 singularne vrijednosti od Q11. Ortogonalnost matrice Q daje relacije

γ12 + a2 =   1  = γ12 + e2
(32)  

γ22 + b2 =   1  = γ22 + f 2
(33)  

γ32 + c2 =   1  = γ32 + g2
(34)  

γ42 + a2 + b2 + c2 =   1  = γ42 + e2 + f 2 + g2
(35)  


γ1 e + γ4 a =   0  = γ1 a + γ4 e         

γ2 f + γ4 b =   0  = γ2 b + γ4 f         

γ3 g + γ4 c =   0  = γ3 c + γ4 g
(36)  

ab =   0  = ef
(37)  

ac =   0  = eg
(38)  

bc =   0  = fg
(39)  

Prvo pokažimo da mora biti a = 0. Kad bi bilo a ≠ 0, tada bi zbog relacija (37)(38) moralo vrijediti b = 0 = c, a onda bi zbog (33)(34) bilo γ2 = 1 = γ3. Budući da je zbog (32) γ1 = √1 − a2 < 1, dobili bismo kontradikciju s pretpostavkom (31) da je γ1 ≥ γ2 ≥ γ3.

Budući da je a = 0, mora po relaciji (32) biti γ1 = 1, a onda također i e = 0. Relacija (39) pokazuje da mora biti b = 0 ili c = 0. Zbog relacije γ2 ≥ γ3 i relacija (33), (34), mora svakako biti b = 0.

Ako je i c = 0, onda relacije (33)(34) pokazuju da je  = I4 jedinična matrica reda 4 koja se uklapa u oblik od Θ.

Ako je c ≠ 0, onda je γ3 = √1 − c2 = γ4, pa relacija (36) pokazuje da je g = −c. Tada je

  =   
  1  0  0
  0  1  0
  0  0  γ3
  0
  0
  c
 0   0  −c   γ3
 

pa još treba osigurati da je −c > 0. To se postiže tako da se zadnji redak i stupac od te zadnji stupac od U22 i od V pomnože sa −sign(c).

5. Jedna primjena CS dekompozicije

Iz teorije matrica poznato je da se svaka simetrična matrica A reda n može prikazati u obliku A = QΛQτ, pri čemu je Q ortogonalna matrica, a Λ = diag(λ1,…,λn) dijagonalna matrica.

Stupci matrice Q čine ortonormiran sistem vlastitih vektora, a dijagonalni elementi λ1,...,λn matrice Λ su vlastite vrijednosti od A. Takav rastav zove se spektralni rastav (ili dekompozicija) simetrične matrice. Zbog Λ = QτAQ, kaže se da Λ nastaje iz A transformacijom sličnosti pomoću matrice Q.

Za potrebe ubrzavanja tzv. dijagonalizacijskih metoda za računanje spektralnog rastava simetrične matrice reda n, javlja se problem što točnijeg i bržeg računanja spektralnih rastava simetričnih matrica malih dimenzija. Ovdje ćemo pokazati kako nas CS dekompozicija ortogonalnih matrica dimenzija 3 i 4 upućuje na smjer u kojem treba nastaviti istraživanje, za nalaženje što efikasnijeg i točnijeg algoritma za simetrične matrice reda 3 i 4.

5.1. Dijagonalizacija simetrične matrice reda 3

Neka je Q ortogonalna matrica reda 3. Tada su

 Q =   
 Q11    Q12 
 Q21    Q22 
   =   
 U11     0 
   0    ±1 
     
 1    0
 0  cos θ 
     0
 −sin θ  
 0  sin θ     cos θ 
    
 V11τ     0 
   0    ±1 
        Q11 je reda 2,

 Q =   
 Q11    Q12 
 Q21    Q22 
   =   
 ±1      0 
  0    U22 
     
cos θ     0 −sin θ  
    0
  sin θ  
  1    0
  0  cos θ 
    
 ±1     0 
   0    V22τ 
        Q11 je reda 1,

njene CS dekompozicije. Vidimo da se svaka ortogonalna matrica Q reda 3 može prikazati kao produkt od tri ravninske rotacije. Prvi red zadnje relacije pokazuje da je

Q = Φ1R12(ψ1)R23(ψ2)R12(ψ32,   ψ2 = θ,

gdje su Φ1 i Φ2 dijagonalne matrice predznaka. Kako Φ2 ne utječe na dijagonalizaciju jer je Φ1DΦ1 = D za svaku dijagonalnu matricu D, problem se svodi na traženje što efikasnijeg i točnijeg algoritma za računanje kutova ψ1, ψ2 i ψ3.

Drugi red iste relacije pokazuje da Q možemo tražiti u obliku

Q = Φ1R23(ψ1)R13(ψ2)R23(ψ32.

Dakle, tražena ortogonalna matrica može se prikazati u obliku triju ravninskih rotacija (i jedne dijagonalne matrice predznaka). Drugim riječima, simetrična matrica reda 3 može se dijagonalizirati korištenjem samo triju rotacija. Pritom o rotacijama znamo u kojem redoslijedu i u kojim ravninama rotiraju, ali ne znamo jednostavno izračunati kutove. Nalaženje efikasnog algoritma za brzo i točno računanje tih kutova na računalima zanimljiv je istraživački problem.

5.2. Dijagonalizacija simetrične matrice reda 4

Ovdje ćemo na sličan način pokazati da se simetrična matrica reda 4 može dijagonalizirati pomoću 6 rotacija i o rotacijama znamo sve (u kojem redoslijedu i u kojim ravninama rotiraju) osim kutova. Promatrat ćemo samo slučaj kad je gornja vodeća podmatrica Q11 reda 2. Ostale particije, kad je Q11 reda 1 ili 3, daju nepovoljniji krajnji rezultat, koji uključuje 8 rotacija, pa ih nećemo razmatrati.

Relacija (2) se za ortogonalnu matricu reda 4 može zapisati kao

 Q = Φ1   
c1  −s1
s1  c1 
  0   0
  0   0
0   0
0   0
  c2  −s2
  s2  c2 
      
c3   0
 0  c4 
 −s3   0
   0 −s4
s3   0
0  s4
  c3   0
   0  c4 
      
c5 −s5
s5  c5 
  0   0
  0   0
0   0
0   0
  c6 −s6
  s6  c6 
   τ
 
 
 
 Φ2

pri čemu je ci = cos ψi, si = sin ψi za i = 1,…,6. Ako su

 A =   
a11  a12
a12  a22 
  a13  a14
  a23  a24 
a13  a23
a14  a24 
  a33  a34
  a34  a44 
       i    Q takve da je   A = QΛQτ  ,

tada Φ1 i prve dvije rotacije "pripremaju teren" za sljedeće dvije rotacije koje moraju "poništiti" cijeli blok koji čine elementi a13, a14, a23 i a24. Dakle prve 4 rotacije, transformacijama sličnosti na A, trebaju pretvoriti te elemente u nulu. To mora biti tako, jer zadnje dvije rotacije ne mijenjaju normu (korijen iz sume kvadrata elemenata) tog bloka. Pa ako on nije postao nul-matrica prije primjene zadnjih dviju rotacija, i na kraju će ostati takav, različit od nul-matrice. Stoga, zadnje dvije rotacije pretvaraju u nule elemente na pozicijama elemenata a12 i a34. Zadnja dijagonalna matrica predznaka Φ2 nije potrebna iz gore spomenutih razloga.

U zaključku napominjemo da smo uz prikaz CS dekompozicije ortogonalnih matrica do reda 4, otvorili i problem brzog računanja spektralne dekompozicije simetričnih matrica reda 3 i 4. Pritom smo dali upute o minimalnom broju i redoslijedu rotacija s obzirom na ravnine u kojima rotiraju. Algoritam za direktno računanje pripadnih rotacijskih kutova ψi izazovan je istraživački problem.

Autori zahvaljuju anonimnim recenzentima na korisnim primjedbama koje su poboljšale kvalitetu ovog rada.

Literatura

[GO] G.H. Golub i C.F. Van Loan, Matrix Computations, The Johns Hopkins University Press, drugo izdanje, 1989.
[ZA] V. Zadelj-Martić, Singularna dekompozicija matrice reda dva, Matematičko-fizički list (prihvaćeno za objavljivanje).

1. Uvod u kosinus-sinus dekompoziciju
2. Singularna dekompozicija matrice reda dva
3. CS dekompozicija ortogonalnih matrica reda 2 i 3
4. CS dekompozicija ortogonalne matrice reda 4
5. Jedna primjena CS dekompozicije
Literatura

O ---O