Predavanje na Matematičkom kolokviju u Osijeku

lokacija: 
Odjel za matematiku, Osijek
vrijeme: 
17.06.2021 - 14:00

Obavijest o predavanju na Matematičkom kolokviju:

U četvrtak, 17. lipnja 2021. u 14 sati

Izv. prof. dr. sc. Marija S. Krstić, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Niš, Serbia

održat će predavanje na Matematičkom kolokviju pod naslovom:

"An impact of the Allee effect on population dynamics"
(sažetak: http://www.mathos.unios.hr/images/predavanja/MKrstic-Eng.pdf)

Predavanje će se održati preko platforme MS Teams putem linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a86a41795c04d48f08d19b43d17635030%40thread.tacv2/1623660873201?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%22f7262ed0-1388-42f2-8d14-771429482707%22%7d

Voditelj Matematičkog kolokvija
Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
Odjel za matematiku
Sveučilište u Osijeku

Share this