Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, SVeučilište u Osijeku
vrijeme: 
25.11.2020 - 12:00 - 13:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se ONLINE predavanje:

 

 Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

 „Sampling-free model reduction of systems with low-rank parameterization“

 

Predavanje će se održati u srijedu 25.11.2020. u 12:00 putem platforme MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a328275e85b4c43318167776de27aae20%40thread.tacv2/1605564845929?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%223e6f78e4-6a49-441d-90c6-256387cee5ae%22%7d

 

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

Share this