Predavanje dr. sc. Damjana Pištala

lokacija: 
Matematički odjel PMF-a u Splitu
vrijeme: 
06.03.2020 - 12:00 - 13:00

U organizaciji Znanstvenog razreda Splitskog matematičkog društva

dr. sc. Damjan Pištalo
Sveučilište u Zadru

će održati predavanje pod naslovom:

Geometrija motivirana kvantizacijom gauge polja 

Predavanje će se održati u petak 06.03. u 12:00 u dvorani B3-17 Odjela za matematiku PMF-a, Ruđera Boškovića 33.
Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju.

 

Sažetak:

Od osamdesetih godina, kad je kvantna teorija polja formulirana u jeziku vektorskih svežnjeva, uočavaju se njeni geometrijski aspetkti: djelovanje gauge simetrija podsjeća na strukturu Liejevog, odnosno Lie beskonačno algebroida, rezolucija kritičnog lokusa Lagrangiana ima strukuturu diferencijalno graduirane sheme, itd.

Ipak, premda je kvantizacija gauge polja motivirala razvoj homotopske (derivirane) geometrije, geometrija još uvijek nije u potpunosti opisala strukturu gauge simetrija.
U ovom predavanju ću skicirati povijesni razvoj priče (Faddeev-Popov; Becchi-Rouet-Stora-Tyutin; Batalin-Vilkovisky), a potom reći nešto o modernijim geometrijskim inetrpretacijama iz perpektive svog rada.

Share this