Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
28.11.2019 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje

Nela Bosner: Paralelna multivariatna Prony-jeva metoda sa matričnim pristupom

Sažetak:
Prony-jeva metoda je standardni alat za identifikaciju parametara eskponencijalnih suma iz specifičnih uzorkovanih vrijednosti. Mi ćemo se fokusirati na varijantu metode koje se oslanja na simultanu dijagonalizaciju određenih matrica. Obzirom da se tokom izvođenja metode nezavisno generira i manipulira s izvjesnim brojem matrica, postoji znatan kapacitet za paralelizaciju cijelog postupka, i to na nekoliko nivoa. U seminaru dao bi se pregled osnovnih svojstava metode, njena numerička svojstva i predstavila bi se paralelna CPU-GPU implementacija.

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosne

Share this