Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.09.2019 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Zlatko Drmač: Diskretna empirijska interpolacija u redukciji dimenzije i 
veza sa spektralnim klasteriranjem
 
koje će se održati 5.9.2019. u 12:15 u predavaonici 104.
 
Sažetak: Diskretna Empirijska Interpolacija (DEIM) je efikasna metoda za 
redukciju dimenzije nelinearnih sustava, pogodna za numeričke simulacije 
i optimizaciju nelinearnih parametarskih sistema pomoću 
nižedimenzionalnih aproksimacija. Na predavanju će biti dan pregled 
recentnih rezultata i razvoja novih inačica QDEIM, WDEIM i KDEIM. Bit će 
dana veza sa metodama spektralnog klasteriranja, te algebarska struktura 
DEIM operatora.
 
Tina Bosner
Share this