Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
03.06.2019 - 16:00 - 17:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike i Seminaru za
teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 3. lipnja 2019.  16 sati, u
predavaonici A002, PMF-MO, Matej Mihelčić će održati predavanje
 
Sustav za višepogledno traženje redeskripcija
 
Sažetak: Traženje redeskripcija je metoda dubinske analize podataka koja
za zadani skup podataka, koji sadrži informacije o skupu primjera,
koristeći jedan ili više pogleda (disjunktnih skupova atributa) traži
načine za višestruko opisivanje različitih podskupova primjera n-torkom
pravila. N-torka sadrži po jedno pravilo za svaki pogled, te svako pravilo
sadrži podskup atributa iz odgovarajućeg pogleda. Trenutni pristupi za
traženje redeskripcija su bili ograničeni i primjenjivi samo na probleme
koji sadrže dva pogleda, te su opisivali podatke koristeći parove pravila.
Tema ovog seminara je predstavljanje generalnog, memorijski i računarski
efikasnog pristupa za traženje redeskripcija koji se može primijeniti na
probleme koji se opisuju proizvoljnim brojem pogleda. Prezentirat ćemo
evaluacijske rezultate i navesti neke primjene navedene metodologije.
Share this