46. kolokvij HDTMB-a

lokacija: 
IRB
vrijeme: 
18.12.2018 - 16:00 - 17:30
    Pozivamo vas na 46. KOLOKVIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA TEORIJSKU I
    MATEMATIČKU BIOLOGIJU (HDTMB):
 
    Predavanje pod naslovom "Dominantna epistaza između dva lokusa
    kvantitativnog svojstva (QTLs)  za efikasnost sporulacije kod kvasca
    Saccharomyces cerevisiae" održat će dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić s
    Instituta Ruđer Bošković u utorak, 18.12.2018. u 16:00 sati u
    dvorani I. krila IRB-a.
 
    Sažetak:
 
    Efikasnost sporulacije je kvantitativno svojstvo koje je ovisno o
    više gena i okolišnih faktora. U zadnjih desetak godina korištenjem
    recipročne hemizigotnosti i metodom zamjene alela, otkriveno je
    devet gena koji utječu na efikasnost sporulacije kod laboratorijskih
    i divljih sojeva kvasca. Glavna svrha tih istraživanja je bila
    funkcionalna i molekularna karakterizacija tih gena. Budući da se o
    genetičkom modelu nasljeđivanja i o mogućim interakcijama među
    genima (ili lokusima) vrlo malo zna, mi smo istraživali efikasnost
    sporulacije s potpuno drugog aspekta. Koristeći
    kvantitativno-genetički pristup i fenotipsko modeliranje, otkrili
    smo dominantnu epistatičku interakciju između dva lokusa
    kvantitativnog svojstva (QTLs). Također, molekularnom analizom gena
    koji utječu na efikasnost sporulacije otkrili smo nove alele koji su
    vjerojatno odgovorni za opaženu fenotipsku varijabilnost. Na osnovu
    kvantitativno-genetičkih i molekularnih rezultata, predložili smo
    model dominantne epistaze koja je rezultat interakcije između 60
    kb-nog QTL-a (sadrži četiri gena za efikasnost sporulacije) na
    kromosomu 14 i RME1 gena na kromosomu 7. Također smo predložili i
    model molekularnog puta koji bi mogao objasniti mehanizam dominantne
    epistaze i fenotipske varijabilnosti efikasnosti sporulacije.
 
    Nakon predavanja održat će se redovita Godišnja skupština HDTMB-a.
 
    Predsjedništvo HDTMB-a
Share this