Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.11.2018 - 18:00 - 19:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 5.
studenog 2018. u 18 sati u predavaonici 105, PMF-MO, Branimir Stojanović
održat će predavanje
 
Formalizacija funkcija društvenog izbora u logici prvog reda i logici sudova
 
Sažetak: Teorija društvenog izbora proučava izborna pravila. Matematički
modeli za takva pravila se sastoje od skupa s *k* individua i skupa
alternativa (*X*). Individualne preference se opisuju pomoću linearnih
uređaja na sku*pu X, *a izborna pravila su opisana pomoću funkcija
*f:L(X)^k->L(X)*, gdje *L(X)* označava skup linearnih uređaja na skup*u X*.
Te funkcije nazivamo funkcije društvenog izbora (FDI). Na seminaru ću
pokazati formalizaciju za FDI na način kako je to predloženo u članku U.
Grandi, U. Endriss *First-Order Logic formalization of Imposssibility
Theorems in Preference Aggregation
<https://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Reports/PP-2012-12.text.pdf>*.
Pokazat ću na koji način se formalizacija u logici sudova primjenjuje u
računalno potpomognutoj metodi dokaza Arrowljevog i sličnih teorema, prema
 
Predavanje se može pratiti i na
Share this